ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดประชุมเชิงวิชาการด้านการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Living) ให้กับภาคประชาชนและภาครัฐ
3. ให้ความรู้ในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โครงการนโยบายที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ประชุมเชิงวิชาการกลไกการสร้างเครือข่ายทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
7. โครงการขุดดินแลกน้ำ (ปี 2561)
8. โครงการการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ปี 2562)
9. อบรมชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ปี2561-2562
10. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.
11. การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
12. อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าในการลดการปล่อยมลพิษ ปี 2559
13. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. โครงการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
15. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.
16. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
17. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา